Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,422

 Rosae Multiflorae Fructus Hot Water Extract Inhibits a Murine Allergic Asthma Via the Suppression of Th2 Cytokine Production and Histamine Release from Mast Cells
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chang Ho Song, Thi Tho Bui, Chun Hua Piao, Hee Soon Shin, Dong-Hwa Shon, Eui-Hyeog Han, Tae Hyoung Kim, and Ok Hee Chai
Nơi đăng: Journal of Medicinal Food; Số: 19(9);Từ->đến trang: 853- 859;Năm: 2016
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn