Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,913

 Rosae multiflorae fructus extract and its four active compounds alleviate ovalbumin-induced allergic inflammatory responses via regulation of Th1/Th2 imbalance in BALB/c rhinitis mice
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thi Tho Bui, Da-Ae Kwon, Dae Woon Choi, Sun Young Jung, So-Young Lee, Chun Hua Piao, Eunjin Hyeon, Yanjing Fan, Sung Hum Yeon, Rak-Ho Son, Dong-Hwa Shon, Chang Ho Song, Hee Soon Shin, Ok Hee Chai
Nơi đăng: Phytomedicine; Số: 55;Từ->đến trang: 238-248;Năm: 2019
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn