Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,664,014

 Fenugreek alleviates airway eosinophilic inflammation of allergic asthma in OVA-induced mouse modelTác giả
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chun Hua Piao, Bui Thi Tho, Sim so Ri, Hyoung-Tae Kim, Eui-Hyeog Han, Chang Ho Song, Ok Hee Chai
Nơi đăng: 대한체질인류학회 학술대회 연제 초록; Số: 5;Từ->đến trang: 27;Năm: 2016
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Fenugreek (Trigonella foenumTgraecum), a member oldest medicinal plant in the Fabaceae (legumes) family, is used as a herb, spice, and vegetable, and known for its olfactory, laxative, and galactogogue effects. However, the inhibitory effect of fenugreek on allergic inflammatory response remains unclear, therefore, we investigated the precise role of fenugreek in the allergic asthma and revealed the effects of fenugreek in regulating airway inflammation and its possible mechanism.Allergic asthma was initiated in BALB/c mice by sensitized with ovalbumin (OVA) emulsified in aluminum on days 0 and 13, then aerosol challenged with OVA on days 26, 27 and 28. Some mice were administered fenugreek by oral gavage before challenge. Then mice were evaluated for the presence of airway inflammation, production of allergenTspecific cytokine response and lung pathology. Fenugreek significantly ameliorated the …
ABSTRACT
Fenugreek (Trigonella foenumTgraecum), a member oldest medicinal plant in the Fabaceae (legumes) family, is used as a herb, spice, and vegetable, and known for its olfactory, laxative, and galactogogue effects. However, the inhibitory effect of fenugreek on allergic inflammatory response remains unclear, therefore, we investigated the precise role of fenugreek in the allergic asthma and revealed the effects of fenugreek in regulating airway inflammation and its possible mechanism.Allergic asthma was initiated in BALB/c mice by sensitized with ovalbumin (OVA) emulsified in aluminum on days 0 and 13, then aerosol challenged with OVA on days 26, 27 and 28. Some mice were administered fenugreek by oral gavage before challenge. Then mice were evaluated for the presence of airway inflammation, production of allergenTspecific cytokine response and lung pathology. Fenugreek significantly ameliorated the …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn