Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,197

 Ethanol extract of Dryopteris crassirhizoma alleviates allergic inflammation via inhibition of Th2 response and mast cell activation in a murine model of allergic rhinitis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chun Hua Piao, Tae-Geum Kim, Thi Tho Bui, Chang Ho Song, Dong Uk Shin, Ji-Eun Eom, So-young Lee, Hee Soon Shin, Ok Hee Chai
Nơi đăng: Journal of ethnopharmacology; Số: 232;Từ->đến trang: 21-29;Năm: 2019
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dryopteris crassirhizoma (DC) is used as a traditional herbal remedy to treat various diseases, the tapeworm infection, common cold, and cancer in Korea, Japan, and China. DC also has the antioxidant anti-inflammatory and antibacterial activities. However, the anti-allergic inflammatory effect of DC and some of its mechanisms in allergic rhinitis model are unknown well.Aim of this studyThe purpose of this study is to investigate the anti-allergic inflammatory effect of DC on the allergic rhinitis model, mast cell activation and histamine release.Materials and methodsAllergic rhinitis was induced in BALB/c mice by sensitization and challenge with ovalbumin (OVA). Different concentration of DC and dexamethasone was administrated by oral gavage on 1 h before the OVA challenge. Mice of the control group were treated with saline only. Then mice were evaluated for the presence of …
ABSTRACT
Dryopteris crassirhizoma (DC) is used as a traditional herbal remedy to treat various diseases, the tapeworm infection, common cold, and cancer in Korea, Japan, and China. DC also has the antioxidant anti-inflammatory and antibacterial activities. However, the anti-allergic inflammatory effect of DC and some of its mechanisms in allergic rhinitis model are unknown well.Aim of this studyThe purpose of this study is to investigate the anti-allergic inflammatory effect of DC on the allergic rhinitis model, mast cell activation and histamine release.Materials and methodsAllergic rhinitis was induced in BALB/c mice by sensitization and challenge with ovalbumin (OVA). Different concentration of DC and dexamethasone was administrated by oral gavage on 1 h before the OVA challenge. Mice of the control group were treated with saline only. Then mice were evaluated for the presence of …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn