Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,812,453

 Nghiên cứu ô nhiễm môi trường do phương tiện vận tải gây ra.
walgreens prints coupons open free printable coupons
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: B96-15-TĐ-01 ; Năm hoàn thành: 1996; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
marriage affairs open i want an affair

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn