Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,981,426

 - Môi trường truyền tín hiệu điều khiển bằng sóng.
Chủ nhiệm:  Đoàn Ngọc Minh Tú; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2001-01-06 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiễu tín hiệu bằng sóng (Ripple Control) đối với sự làm việc của các thiết bị điện trong lưới điện.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn