Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,654,704

I. PERSONAL DETAILS

Name             : NGO VAN DUNG              Gender: Male

Date of birth : 29/01/1961                          Birthplace : NgheAn Province

Pláe of origin : NgheAn Province

Qualification: PhD              Year: 2018            Country: VietNam

Position         : Lecturer

Workplace    : Faculty of Water Resources Engineering, University of Science and Technology, The University of Danang

Contact information: Faculty of Water Resources Engineering, University of Science and Technology, The University of Danang

Office phone number: (0234)3841296; Mobile: ( 84) 9789805418

Email: ngovdung@dut.udn.vn – ngodungbkdn@gmail.com

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn