Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

Tien HO-PHUOC

Da Nang University of Science and Technology (DUT)

Born in Vietnam

Speaks Vietnamese (mother language), English, and French

Education & Experience

Since 2013   :     Lecturer at Department of Electronics and Telecommunications Engineering, Da Nang University of Science and Technology (DUT), Vietnam

2010 – 2012 :     Postdoctoral researcher at CEA-LETI, Grenoble, France

     2010        :     PhD at Grenoble University, France

2008 – 2009 :     Teaching assistant at Grenoble University, France

    2006         :     Research Master at Grenoble University, France


    2004         :     Engineer degree at Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam   

Courses


I teach the following courses: digital signal processing, random signal processing, spectral analysis, image processing, and computer vision. 

Research interests

I am interested in image processing and computer vision. Some of my preferred topics are visual attention/saliency model, super resolution, and the inverse problem. My research interests also include image/video analysis, compression, recognition, and remote sensing.

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn