Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

      UNIVERSITY OF DANANG                                SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
University of Foreign Language Studies                          Independence – Freedom – Happiness                                                                          
                                                             CURRICULUM VITAE

 I.  PERSONAL INFORMATION

Full name (in use):                      LUU QUY KHUONG                         Sex: male
Full name (in Birth Certificate):  Luu Quy Khuong        
Place of work:                   Faculty of International Studies, University of Foreign Language Studies - The University of Da Nang (UFLS-UD)

Date of birth:                                05.04.1960

Place of birth:                                Binh Hien, Hai Chau, Da Nang

Native village:                               Cam Chau, Hoi An, Quang Nam

Permanent address:                       K152/9 Ly Tu Trong Street, Da Nang

Home telephone:                            84-0236-3863 847

Cell phone:                                     84-905 138 299

Email:                                           lqkhuong@ufl.udn.vn; lqkhuong2012@gmail.com 

Qualification:                    

      Bachelor                            Major: English Language Teaching

                                                    Graduation year: 1985

                                                         Training Institute: Hue Teacher College

             Master                                Major: English Language Teaching

                                                         Graduation year: 1997

                                                   Training Institute: College of Foreign Languages, 

                                                    Vietnam National University - Ha Noi            

      Doctor                                  Major:  Linguistics & Literature

                                             Graduation year: 2004


                                             Training Institute: College of Social Sciences and Humanities,

                                                     Vietnam National University - Ha Noi            

Associate Professor title             conferred in 2009

Meritorious Teacher title           conferred in 2017         

Foreign languages:                        English & Russian

Political awareness:                       Intermediate

Commencement date at the University of Danang: 9.1985         

Recruitment date:                         9.1985                         

Date of official recruitment (after probationary period): 9.1987

Current job:                                  lecturer & education manager at UFLS -UD

 Countries visited:No.


Visiting country


Year of visit


Purpose of visit


01


 


Australia

2000

Participation in the Doctoral Development Programme at the University of Queensland (UQ)

02


England


2011


Participation in the International conference at the University of the West of England (UWE)


II.     WORKING HISTORYFrom


To


Position


9.1981


9.1985


Student of English at Hue Teacher College
9.1985


12.1994


Lecturer at Da Nang Teacher College of Foreign Languages

12.1994


3.1998


Lecturer, Post graduate at College of Foreign Languages,

Vietnam National University - Ha Noi


3.1998


8.2000


Lecturer, Head of English Language Teaching Section at English Department, Teacher College - University of Da Nang; doctoral candidate at College of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University - Ha Noi8.2000


12.2000


Lecturer, Participant in the Doctoral Development Programme at the University of Queensland, Brisbane, Australia

12.2000


10.2003


Lecturer, Head of English Language Teaching Division at English Department, Teacher College - University of Da Nang

10.2003


6.2006


Lecturer, Vice Dean of English Department, College of Foreign Languages - University of Da Nang

6.2006


12.2014


Lecturer, Head of Department of Sciences, Postgraduate Studies & International Cooperation, UFLS-UD

12.2014


present


Lecturer, Dean Faculty of International Study, UFLS-UD


III.    AWARDS

- Labour Order grade 3, conferred by The President of the Socialist Republic of Vietnam in 2013
- Certificate of Merit, conferred by The Prime Minister of the Government of the Socialist Republic of Vietnam in 2008 

- Certificate of Merit, conferred by The President of Da Nang People’s Committee in 2001; 2004; 2019

- Certificate of Merit, conferred by The Minister of the Ministry of Education & Training in 2012; 2015

- Medal “For the Educational Cause” conferred by The Minister of the Ministry of Education & Training in 2005

- Medal “For the Young Generation” conferred by The Central Committee of The Ho Chi Minh Communist Youth Union in 2003

- Title of Meritorious Teacher conferred by The President of the Socialist Republic of Vietnam in 2017 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


losartankalium krka bivirkninger go losartan© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn