Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,570,297

Dinh Son Nguyen received his Master of Science Degree in Industrial Engineering from Grenoble Institute of Technology in 2007. Then, he obtained his Ph.D diploma in 2010 and worked as an assistant lecturer at the Industrial Engineering School of Grenoble Institute of Technology, France. He is actually a lecturer and researcher at Danang University of Science and Technology, The University of Danang, Vietnam. His research interests are: product quality management, robust design methodology, sustainable manufacturing and additive manufacturing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn