Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,659,601

Duc-Kien Ngo was born in Vietnam in 1985. He received the B.S and M.S degrees in electrical engineering from Hanoi University of Science and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam, in 2008 and 2011, respectively, and the Ph.D. degree from National Cheng Kung University (NCKU), Tainan, Taiwan, in 2020. 

He is currently a lecturer of the Faculty of Electrical and Electronic Engineering, University of Technology and Education - The University of Danang, Danang City, Vietnam.

His areas of interest include electrical machine design and electromagnetic field analysis.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn