Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,645,894

Full name: NGUYEN Dinh Huan

Gender: Male

Date of birth: 15-june-1972

Place of birth: Nghe An, Vietnam

Address: Faculty of Environment, Danang University of Science and Technology

Email: ndhuan@dut.udn.vn

Tel: (+84) 914151135

Education:

2010-2013: PhD in Environmental Technology. National Polytechnic Institute, Lorraine, France.

2003-2006: Master of Engineering. University of Civil Engineering, Hanoi, Vietnam.

1989-1994: Engineer Degree in Environmental Engineering. University of Civil Engineering, Hanoi, Vietnam.

Work Experience:

2020- present: Dean of Faculty of Environment, Danang University of Science and Technology.

2014-2019: Vice Dean of Faculty of Environment, Danang University of Science and Technology.

2007-2013: Lecturer of Faculty of Environment, Danang University of Science and Technology.

1994-2006: Lecturer of Faculty of Civil and Industrial Construction, Danang University of Science and Technology.

Research Fields: Air polution, Climate Change

Foreign Languages: French; English

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn