Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,603

 
I. DETAILS
Full name: NGUYỄN THỊ THU HƯỚNG                  Gender:  Female
Date of Birth: 14/09/1980                  Place of Birth: Bắc Ninh.
Hometown: Bắc Ninh.                  Ethnicity: Kinh
Highest degree: Tiến sĩ                  Year: 2019, Country: Australia
Position: Lecturer
Place of work: English Department, the University of Foreign Languages
Address: K172/02 Nguyễn Duy Hiệu, Đà Nẵng
Phone: 0236.3.893124; Mobile: 
Email: huong2kh@gmail.com; ntthhuong@ufl.udn.vn
II. Educational background
1. Undergraduate:
University: University of Teacher Training, the University of Da Nang
Field of Study: BA in English   Country:  Việt Nam   Year:  2002
2. Foreign Language:  French
3. Postgraduate:
MA in TESOL   Year:  2006
  Place: the University of Queensland
PhD: Applied linguistics   Year: 2019
Place: the University of Queensland
Thesis: Consciousness raising in translation teaching
 III. Employment
 2002-2005: Working in the University of Foreign Languages
2005-2006: MA in Australia
2007-2014:  Working in the University of Foreign Languages
2014-2018: PhD in  Australia
 IV. Research
2. Article:
TTTên công trìnhNăm công bốTên tạp chí
1Translation criticism, a useful tool in enhancing students' critical thinking2013Science and Technology Journal, the University of Da Nang
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn