Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,176,327

  • Ph.D.: Systems Optimization and Dependability, Institute of Charles Delaunay, Troyes University of Technology, France, 2015.
  • M.Sc.Eng.: Systems Optimization and Dependability, Institute of Charles Delaunay, Troyes       University of Technology, France, 2012.
  • M.Sc.Eng.: Automation at University of Danang, 2009.
  • Lecturer at Division of Automation, Faculty of Electrical Engineering, Danang University of Science and Technology, University of Danang, since 2004.
  • B.Eng.: Electrical Engineering at Danang University of Science and Technology, University of Danang, 2004.

Research areas:

  • PLC and integrated industrial communication networks; Control automatic; Systems modeling;
  • Power quality; Power electronics (active/passive power filters, STATCOM, SVG, ..); 
  • Safety and reliability engineering; Failures analysis;
  • Condition-based maintenance; Maintenance planing; Maintenance modeling and optimization; Logistics support.

marriage affairs all wife cheat i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn