Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,356,852

CURRICULUM VITAE
personal information

Full name:

NGUYEN NGOC ANH

D.o.B.:

13/7/1989

Gender:

Female

Work Tel.:

++ 84 236 699 337

Email Add.:

nnanh@ufl.udn.vn  

Current positions:

Lecturer at Department of International Studies, University of Foreign Language Studies, UD

LANGUAGES

§  Vietnamese (mother tongue)

§  English (fluent in speech, writing, translating and interpreting)

FORMAL EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING

Period

Institutions

Major Fields of Study

Feb.2016-March. 2018

The University of Auckland, New Zealand

Politics and International Relations

[Master of Arts]

Aug. 2007 - May. 2011

College of Foreign Languages, University of Danang

International Studies

[Bachelor of Arts]

2004-2007

Le Quy Don Gifted High School, Da Nang City

Biology

[High School Graduate]

WORKING EXPERIENCE

2011 - current            Department of International Studies (DIS), University of Foreign Language Studies, The University of Danang

§  Lecturer of International Relations in Asia Pacific, DIS

-       Conduct curriculum development and syllabi for International Relations in Asia Pacific courses.

-        Conduct curriculum development and syllabi for Vietnam-India Relations, Vietnam-Japan Relations, World Political Institutions, Foreign Policy of Vietnam, Political Institution of Vietnam

-       Teach and research about International Relations in Asia Pacific.

-        Research about foreign policy analysis

§  Freelanced translator and interpreter of English-Vietnamese and Vietnamese-English

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn