Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,604,176

Name

Nguyen Quang Tung

Post

Master's degree in Construction and Mechanics at the University of Nantes, France, 2010

PhD in Construction and Mechanics at Central Shcool of  Nantes, France, 2013

Academic career

Lecturer, Structural Division - Faculty of Civil Engineering, Da Nang University of Technology, Viet Nam, 2002-now.

Employment

Lecturer, Structural Division - Faculty of Civil Engineering, Da Nang University of Technology, Viet Nam, 2008-now.

Research and development projects over thes last 5 years

1.     Effect of the change of the elastic coefficient of the material on the longitudinal bending of the inflated thin film beam, Vietnam Journal of Construction, 2017

2.     Deflection of Tensairity beam, Vietnam Journal of Construction, 2017

3.     Reducing horizontal displacement of high-rise buildings by rationally distributing the stiffness of the frame-wall, Vietnam Journal of Construction, 2018

4.     The effect of the decrease of structural stiffness on the behavior of reinforced concrete high-rise buildings, Vietnam Journal of Construction, 2018

5.     Effects of foundation and ground soil on the behavior of reinforced concrete high-rise buildings with deep basements subjected to earthquakes, Vietnam Journal of Construction, 2018

6.     Vibration of an inflated orthotropic membrane beam with an arbitrarily oriented orthotropy basis, International Journal of Civil Engineering and Technology, 2019

7.     Effect of interaction between water and tank wall on the response of the concrete high-rise buildings with swimming pool, Vietnam Journal of Construction, 2019

8.     Experimental Characterization of Tensairity Beams, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 2019

9.     Buckling of an inflated column made of an orthotropy material with arbitrary orientation.

 

Industry collaborations over the last 5 years

 

Patents and proprietary rights

 

Important publications over the last year

 

Activities in specialist bodies over the last 5 years

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn