Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

Nguyen Thi Ha received the B.Sc., M.Sc. and Ph.D. degrees in electric power systems from University of Science and Technology - the University of Danang, Vietnam in 2010, National Cheng Kung University, Taiwan in 2014 and Technical University of Denmark (DTU), Denmark in 2018, respectively. In 2017, she was a Visiting Scholar at the Center Energy Research, University of California San Diego, USA. Currently, she is working as a Postdoc at the Center for Electric Power and Energy at DTU. Her research interests are power system operation and control, real-time and hardware-in-the-loop simulation, frequency stability and control, and renewable energy integration.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn