Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,828

EDUCATION AND TRAINING

 

 

Oct 11–May 14

Master of Science in Transportation Systems (GPA 1.8)

Technische Universität München, München, Germany

Thesis topic: Route-estimate methods based on detector data (Grade 1.0)

Research interest:

   - Transport planning

   - Road design and construction

   - Traffic flow / Traffic demand collection and estimation

   - Traffic micro- and macro-simulation

 

May 14 

Training School: Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of Intelligent Transport Systems

Transportation Engineering Lab of University of Thessaly, Volos, Greece

 

Aug 04–Jun 09

Bachelor of Science in Road and Bridge Engineering (GPA 8.18/10)

Danang University of Technology, Danang, Vietnam

 

WORK EXPERIENCE

 

 

Oct 13–Dec 13

Research Assistant

Chair of Urban Structure and Transport Planning, TU München, Germany

Provided assistance (data collection and analysis) on a research project on tourist movement patterns and transport mode choice.

 

Apr 13–Sep 13

Internship

PTV Group, Düsseldorf, Germany

Created the traffic micro- and macro-simulation using VISSIM and VISUM tools.

 

Oct 09–Sep 11

Assistant Lecturer

Faculty of Road and Bridge Engineering, Danang University of Technology, Danang, Vietnam

Delivered courses in Road design and construction.

 

 

Jul 09–Feb 10

Transport Planner

Center of Applied Sciences and Technical Consultant for Construction Foundation, Danang, Vietnam

Contributed to the project on Traffic Management and Road Development in Nhatrang city.

 

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn