Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,628,508

Full name: Phan Anh Nguyen
Gender: Female
Year of birth: 16-04-1989
Birthplace: Da Nang
Hometown: Da Nang
Degree: Master; Year: 2017; Major: Architecture; In: National Taiwan University of Science and Technology
Research Field : Green Building; Architectural acoustics
Foreign language: English
Contact address: Faculty of Architecture, The University of Danang - University of Science and Technology, 54 Nguyen Luong Bang, Da Nang, Vietnam
Tel: 05113 841 823; Mobile: 0905818195
Email: panguyen@dut.udn.vn
 
The process of teaching and work
2012-2015: Lecturer at the Faculty of Architecture, The University of Danang - University of Science and Technology 
2015-2017: Master's Studies at the University of Science and Technology National Taiwan
04/2016: LEED AP BD + C - a geen building rating system of USA
2017-present:  Lecturer at the Faculty of Architecture, The University of Danang - University of Science and Technology 

 The scientific work
[1] "Investigating on Organization of  multifunctional and flexible learning space" Author: Phan Anh Nguyen. Code: T2013-02-CBT89. Year: 2013

[2] "Terrace Seating and Acoustic Design of Vineyard Halls" Authors: Phan Anh Nguyen, Chiang Wei Hwa. Acoustic Association of Taiwan Symposium 2016. ISBN: 978-986-90124-4-7. Pages: 141-150. Year: 2016
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn