Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,084,389

Ngoc-Tri Ngo specializes in project analytics and enegineering managemt. Tri received his BEng in Civil Engineering program at the Department of Civil Engineering - The University of Danang -University of Science and Technology. He got MSc and PhD in Construction Management at the Department of Civil and Construction Engineering - National Taiwan University of Science and Technology (http://www-e.ntust.edu.tw/home.php). Currently, his is a lecturer in the Faculty of Project Management - University of Science and Technology - the University of Danang. He is currently a Research Felllow in National University of Singapore


abortion pill services abortion pill articles having an abortion
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn