Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,455

CURRICULUM VITAE

First and last name:           BUI DINH TUAN

Gender: Male

Year of Birth: 26/06/1985

Place of birth: Thanh Hoa

Ethnic: Kinh

Residence: No. 87/112/6, Hoang Van Thai Street, Lien Chieu District, Da Nang City

Bachelors Degree: Social work and community development. Year: 2008

Education: Master; Year: 2014; Specialization: Social work. Training places: Academy of Social Sciences, Viet Nam.

Working units: Department of Psychology - Education, University of of Education, University of Da Nang.

Research areas: Social work and community development.

Foreign Language: English

Phone:           05113-733-288; Mobile: 0982.593.495

Email: bdtuan@ued.udn.vn;       buidinhtuanctxh@gmail.com

Working process   

Time

Working units

Position

11/2011 until now

Department of Psychology - Education, University of of Education, University of Da Nang.

Lecturers

4/2009-10/2011

Department of Social Work, College of Pedagogy Central

Lecturers

8/2008- 3/2009

Center for Research on Women, Vietnam National University, Hanoi

Research fellow

 

The modules have been involved in teaching:

NO

Module Name

Subjects taught

1

Social Work Foundation

Regular students of social work sector

2

Social work with groups

Regular students of social work sector

3

Social work skills

Regular students of social work sector

4

Social Work Administration

Regular students of social work sector

5

Organizational and community development

Regular students of social work sector

6

Construction and project management in social work

Regular students of social work sector

 

 

 

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn