Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,628,684

A. Personal Information
1) Full name: Vo Quang Son
2) Gender: Male
3) Date of Birth: 1980
4) Address: H02/07 K37 Luong The Vinh, Son Tra Dist., Danang City
5) Email: vqson80@gmail.com
6) Phone: N/A
B. Education
1) Ph.D. degree in Electrical Engineering, National Cheng Kung University, Taiwan, 2014-2017.
2) M.Sc. degree in Electrical Engineering, National Cheng Kung University, Taiwan, 2009-2011.
3) B.E. degree in Electrical Engineering, The University of Danang - University of Science and Technology, 1999-2004.

C. Work
Lecturer at Dept. of Electrical Engineering, The University of Danang - University of Science and Technology, 2004 - present

D. Research Interests
1) Power system stability
2) Power system simulations and analysis
3) Renewable energy
4) FACTS

E. Publications

I. Journal papers
1) Li Wang, Quang-Son Vo, and Anton V. Prokhorov, "Stability improvement of a multimachine power system connected with a large-scale hybrid wind-photovoltaic farm using a supercapacitor," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 54, no. 1, pp. 50-60, Jan./Feb. 2018 (SCIE).
2) Li Wang, Quang-Son Vo, and Anton V. Prokhorov, "Dynamic stability analysis of a hybrid wave and photovoltaic power generation system integrated into a distribution power grid," IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 8, no. 1, pp. 404-413, Jan. 2017 (SCIE).
3) Li Wang and Quang-Son Vo, "Power flow control and stability improvement of connecting an offshore wind farm to an one-machine infinite-bus system using a static synchronous series compensator," IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 4, no. 2, pp. 358-369, Mar. 2013 (SCIE).
4) Võ Quang Sơn, Nguyễn Văn Tấn, "Modeling of the voltage-mode control based buck converter with common-diode coupled-inductor," Tạp chí KHCN ĐH Đà Nẵng, Số 6 (67), trang 50-57, 2013.

II. Conference papers
1) Li Wang, Quang-Son Vo, and Anton V. Prokhorov, "Stability improvement of a multimachine power system connected with a large-scale hybrid wind-photovoltaic farm using a supercapacitor," in Proc. 2017 IEEE/IAS 53rd Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS 2017), Niagara Falls, ON, Canada, May 8-11, 2017, pp. 1-9.
2) Li Wang, Quang-Son Vo, Min-Han Hsieh, Cheng-Tai Wu, Chieh-Lung Lu, Bing-Lin Kuan, Xiu-Yu Lu, and Anton V. Prokhorov, “Analysis of voltage variations of Taiwan power system connected with a high-capacity offshore wind farm,” in Proc. 2017 IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017-ECCE ASIA), Kaohsiung, Taiwan, Jun. 3-7, 2017, pp. 579-584.
3) Li Wang, Quang-Son Vo, Min-Han Hsieh, Shun-Chin Ke, Bing-Lin Kuan, Xiu-Yu Lu, and Anton V. Prokhorov, “Transient stability analysis of Taiwan power system’s power grid connected with a high-capacity offshore wind farm,” in Proc. 2017 IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017-ECCE ASIA), Kaohsiung, Taiwan, Jun. 3-7, 2017, pp. 585-590.
4) Li Wang, Quang-Son Vo, Min-Han Hsieh, Cheng-Tai Wu, Chieh-Lung Lu, Bing-Lin Kuan, Xiu-Yu Lu, and Anton V. Prokhorov, “Analysis of voltage-variation results of Taiwan power system connected with a ring-type high-capacity offshore wind farm,” in Proc. 2017 IEEE International Conference on Systems Science and Engineering (ICSSE 2017), Ho Chi Minh City, Vietnam, Jul. 21-23, 2017, pp. 148-153.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn