Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,233

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Tính năng động cơ nhiệt trên xe gắn máy hybrid LPG- điện được cải tạo từ xe Honda Lead. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Võ Anh Vũ. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 865-877. Năm 2020. (Jul 7 2020 11:18AM)
[2]Bài báo: Tính năng kỹ thuật và phát thải ô nhiễm động cơ phun biogas-HHO trên đường nạp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Bùi Thị Minh Tú, Đặng Văn Nghĩa, Tôn Nguyễn Thành Sang. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: số 18, NO. 1, 2020. Trang: 43-48. Năm 2020. (Jun 24 2020 11:17AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của áp suất cuối kỳ nén đến phát thải khí xả của động cơ diesel máy chính tàu cá. Tác giả: ThS. Đức Tuấn Hồ*; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 31. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[4]Bài báo: TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP SUẤT CUỐI KỲ NÉN ĐẾN CÔNG SUẤT VÀ SUẤT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL MÁY CHÍNH TÀU CÁ. Tác giả: Hồ Đức Tuấn, Trần Thanh Hải Tùng, Mai Đức Nghĩa. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: 7-2019. Trang: 14-20. Năm 2019. (Sep 30 2019 2:10PM)
[6]Tham luận: Xe gắn máy sinh thái. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Tấn. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 894-906. Năm 2019. (Jun 19 2019 3:40PM)
[7]Tham luận: Nghiên cứu giải pháp tăng tỷ lệ CNG-diesel tối đa cho động cơ VIKYNO RV125 sử dụng nhiên liệu kép. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Nguyễn Văn Long Giang, Nguyễn Mạnh Cường . Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 907-918. Năm 2019. (Jun 19 2019 3:47PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng phần mềm LMS TEST.LAB đánh giá rung động, tiếng ồn xe buýt THACO CITY B60. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng; Trần Thanh Thái. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: Vol 17.11.2019. Trang: 33-38. Năm 2019. (Dec 18 2019 10:10AM)
[9]Tham luận: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bệ thử động cơ cỡ nhỏ. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Trần Thanh Út, Nguyễn Đình Phước và Lê Minh Tiến. Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X. Trang: 613-620. Năm 2018. (Jun 29 2018 3:11PM)
[10]Tham luận: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIÊN LIỆU VÀ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH ĐẾN PHÁT THẢI BỒ HÓNG TRONG KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-DIESEL . Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2017. Trang: 229-237. Năm 2018. (Jun 29 2018 2:56PM)
[11]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ cung cấp LPG thay thế đến các đặc tính của động cơ diesel sử dụng nhiên liệu kép (LPG – Diesel). Tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Trần Thanh Hải Tùng. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2017. Trang: 253-263. Năm 2018. (Jul 11 2018 9:49AM)
[12]Tham luận: Experimental Research on Fuel Control System of Internal Combustion Engine Using Dual Fuel LPG Diesel. Tác giả: Nguyen Van Long Giang, Do Van Dzung, Huynh Phuoc Son, Tran Thanh Hai Tung. Proceedings of the International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017). Trang: 385-390. Năm 2017. (Jul 11 2018 10:01AM)
[13]Tham luận: Nghiên cứu thực nghiệm hệ thống điều khiển nhiên liệu cho động cơ sử dụng nhiên liệu kép LPG - Diesel. Tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Trần Thanh Hải Tùng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19. Trang: 164-173. Năm 2017. (Aug 3 2017 9:12AM)
[14]Tham luận: Nghiên cứu ứng dụng logic mờ trong điều khiển hồi lưu khí thải và lưu lượng nhiên liệu cho động cơ nhiên liệu kép (LPG – Diesel) . Tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Trần Thanh Hải Tùng. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015. Trang: 246-254. Năm 2016. (Nov 26 2016 4:49PM)
[15]Tham luận: Mô phỏng độ đồng đều của hỗn hợp động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng . Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015. Trang: 240-245. Năm 2016. (Nov 26 2016 4:54PM)
[16]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ CNG/diesel đến các đặc tính của động cơ VIKYNO RV125 sử dụng nhiên liệu kép CNG-diesel. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015. Trang: 846-854. Năm 2016. (Nov 26 2016 4:58PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số điều khiển phun khí hoá lỏng đến hiệu suất và khí thải của động cơ diesel với nhiên liệu kép (LPG - Diesel). Tác giả: Nguyen Van Long Giang, Do Van Dzung, Tran Thanh Hai Tung, Duong Trong Chung. Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật. Số: 35A (01/2016). Trang: 18-24. Năm 2016. (Nov 26 2016 5:07PM)
[18]Bài báo: Thiết kế, chế tạo hệ thống đánh lửa điện tử cho động cơ sử dụng LPG kéo máy phát điện cỡ nhỏ. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Phan Minh Đức, Trương Lê Hoàn Vũ, Hồ Văn Phú. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 110-115. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[19]Tham luận: Ảnh hưởng của các thông số vận hành đến quá trình cháy động cơ Vikyno RV125 sử dụng nhiên liệu kép CNG-Diesel. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Nguyễn Đình Quý. Tuyển tập Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 5 (Tập 1). Trang: 434-442. Năm 2015. (Dec 25 2015 2:17PM)
[20]Bài báo: Thiết kế - chế tạo bộ chế hòa khí LPG cho động cơ đánh lửa cưỡng bức kéo máy phát điện cỡ nhỏ. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Hoàn Vũ. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 11(96).2015 Quyển 1. Trang: 67-71. Năm 2015. (Feb 19 2016 9:59AM)
[21]Tham luận: Nghiên cứu ứng dụng hồi lưu khí thải trên đường nạp của động cơ nén cháy sử dụng LPG/diesel. Tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Phụng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2014. Trang: 415-423. Năm 2015. (Aug 25 2015 1:46PM)
[22]Tham luận: Thực nghiệm đánh giá công suất và mức độ phát thải của động cơ VIKYNO RV125 sử dụng nhiên liệu kép CNG-diesel. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2014. Trang: 655-662. Năm 2015. (Aug 25 2015 1:51PM)
[23]Tham luận: Ứng dụng phần mềm AVL Boost mô phỏng tính toán các chế độ hoạt động trên động cơ sử dụng nhiên liệu kép (LPG - Diesel). Tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Trần Thanh Hải Tùng. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2014. Trang: 174-183. Năm 2015. (Aug 25 2015 1:55PM)
[24]Bài báo: Mô phỏng quá trình cháy động cơ Vikyno RV125-2 sử dụng nhiên liệu kép CNG-Diesel bằng phần mềm Fluent. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Huỳnh Phước Sơn, Nguyễn Đình Quý. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(90).2015. Trang: 105-109. Năm 2015. (Aug 25 2015 2:00PM)
[25]Bài báo: Mô hình hóa sự phát triển của ứng suất bên trong tấm Sandwich Composite bị ảnh hưởng bởi môi trường ẩm ướt. Tác giả: Trần Văn Luận, Nguyễn Văn Đông, Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Cơ khí Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số đặc biệt. Trang: 94-97. Năm 2014.
(May 24 2014 4:49PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu, lắp đặt hệ thống nhiên liệu CRDI (COMMON RAIL DIESEL INJECTION) trên động cơ VIKYNO RV 125-2 . Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Nguyễn Văn Long Giang, Phan Nguyễn Quí Tâm. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 1/2013. Trang: 120-125. Năm 2013. (Jun 15 2013 10:50AM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu hiệu suất động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức chuyển đổi từ động cơ Diesel. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung, Le Minh Tien, Le Xuan Thach . Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 8/2012. Trang: 34-43. Năm 2012.
(Jun 15 2013 10:28AM)
[28]Bài báo: Công nghệ ứng dụng biogas trong sản xuất và đời sống. Tác giả: Bui Van Ga; Tran Thanh Hai Tung; Nguyen Thi Thanh Xuan. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 8/2012. Trang: 23-33. Năm 2012. (Jun 15 2013 10:33AM)
[29]Tham luận: Nghiên cứu hiệu suất động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức cải tạo từ động cơ Diesel. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung, Le Minh Tien, Le Xuan Thach. Hội nghị Quốc tế về Năng lượng sạch và phát triển bền vững, Nhà xuất bản ĐHQG tp HCM. Trang: 351-360. Năm 2012. (Jun 15 2013 10:46AM)
[30]Tham luận: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ số nén và thành phần biogas trong động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Tran Van Nam, Le Xuan Thach, Le Minh Tien. The 2nd International Conference on Automotive Technology, Engine and Alternative Fuels HCMUT, VNUHCM, December 4 -5, 2012
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 129-135. Năm 2012.
(Apr 22 2014 11:18AM)
[31]Tham luận: Mô phỏng dòng chảy trong bộ cung cấp biogas cho động cơ biogas-diesel GATEC-20. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Hữu Hường . Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011. Trang: 661-668. Năm 2012. (Aug 21 2012 1:57PM)
[32]Tham luận: Mô phỏng dòng chảy qua bộ cung cấp biogas cho động cơ biogas-xăng GATEC-21. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch . Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc 2011
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 125-130. Năm 2012.
(Aug 21 2012 2:05PM)
[33]Tham luận: Nghiên cứu quá trình cháy nhiên liệu Biogas được đánh lửa bằng phun mồi Diesel. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng; Bùi Văn Ga; Lê Minh Tiến . Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011. Trang: 653-660. Năm 2012. (Aug 21 2012 2:22PM)
[34]Tham luận: Nghiên cứu, chế tạo hệ thống cung cấp nhiên liệu kép cho động cơ diesel Ford Ranger . Tác giả: Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Văn Long Giang, Huỳnh Phước Sơn, Trần Thanh Hải Tùng . Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011. Trang: 71-76. Năm 2012. (Aug 21 2012 2:27PM)
[35]Tham luận: Nghiên cứu chế tạo hệ thống phun LPG trên đường nạp của động cơ nén cháy . Tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng ,Nguyễn Văn Phụng . Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011. Trang: 343-350. Năm 2012. (Aug 21 2012 2:31PM)
[36]Bài báo: Tính toán mô phỏng góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ xe gắn máy 110cc chạy bằng biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông,Lê Xuân Thạch. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 7(48)2011. Trang: 10-19. Năm 2011. (Feb 14 2012 5:24PM)
[37]Bài báo: Mô phỏng ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas . Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Cơ khí Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 10/2011. Trang: 4-9. Năm 2011.
(Oct 10 2011 12:07PM)
[38]Bài báo: Ảnh hưởng của CO2 đến quá trình cháy dual fuel của biogas trong buồng cháy đẳng tích hình cầu . Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long . Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 8/2011. Trang: 30 - 33. Năm 2011. (Oct 11 2011 8:18AM)
[39]Bài báo: Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong sản phẩm cháy khuếch tán nhiên liệu biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT. Số: 80. Trang: 107-112. Năm 2011. (Jun 8 2011 4:25PM)
[40]Tham luận: Qui hoạch mạng lưới cấp gas cho thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Phan Minh Đức, Văn Tuấn Anh. Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2010
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 193-202. Năm 2010.
(Aug 15 2011 3:38PM)
[41]Tham luận: So sánh hiệu quả của các giải pháp cải tạo động cơ chạy bằng xăng dầu sang chạy bằng biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2010
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 185-192. Năm 2010.
(Aug 15 2011 3:43PM)
[42]Bài báo: Xây dựng đường đặc tính bộ tạo hỗn hợp của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng Biogas nén . Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng. . Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 11. Trang: 35-37. Năm 2010. (Dec 20 2010 2:46PM)
[43]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế trên động cơ Diesel. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Minh Tuấn, Lê Anh Tuấn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KHCN Hàng Hải
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 21. Năm 2010.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[44]Bài báo: Kích nổ trong động cơ nén cháy sử dụng nhiên liệu khí. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Nam, Nguyễn Văn Phụng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Năm 2010. (Dec 31 2010 2:30PM)
[45]Tham luận: Xác định kích thước van cung cấp Biogas cho động cơ hai nhiên liệu Biogas/Diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến, Trần Thanh Hải Tùng. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc. Năm 2009. (Dec 31 2010 2:30PM)
[46]Tham luận: Hiệu quả môi trường của ô tô Hybrid 2 chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: Hồ Sỹ Xuân Diệu, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Hữu Hường
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2009.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[47]Bài báo: Ứng dụng vi điều khiển vào bộ điều chỉnh tự động cung cấp LPG cho động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Phụng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 30. Năm 2009.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[48]Bài báo: Tính toán van cung cấp Biogas cho động cơ nhiều xi lanh cỡ lớn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 8. Năm 2009. (Dec 31 2010 2:30PM)
[49]Tham luận: Động cơ tự cháy do nén sử dụng khí Biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Kỷ yếu hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc. Năm 2008. (Dec 31 2010 2:30PM)
[50]Tham luận: Energy-environment issue in transport of Vietnam. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Sĩ Xuân Diệu. The 4thseminar on environmental science and technology issue related to the sustainable development for urban and coastal areas, Da Nang.. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:30PM)
[51]Tham luận: Sử dụng khí biogas trên động cơ đốt trong cỡ nhỏ. Tuyển tập, tập 3. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 8. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:30PM)
[52]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống không tải-làm đậm cho động cơ sử dụng nhiên liệu khí. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Giao thông vận tải.. Số: 9. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:30PM)
[53]Tham luận: Ảnh hưởng của vị trí cung cấp không khí thứ cấp đến nồng độ CO và N0x trong khí thải lò đốt công nghiệp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Văn Lữ. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Năm 2007.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[54]Tham luận: Tính năng của động cơ 100cc khi chạy bằng LPG với bộ phụ kiện Datechco – GA 5. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Tấn Quyền, Trần Điện. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2006.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[55]Tham luận: Đề xuất phương án kết cấu hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng cồn trên xe gắn máy. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Lê Châu Thành
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. HN khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2006. (Dec 31 2010 2:30PM)
[56]Tham luận: Ảnh hưởng tỷ lệ hỗn hợp LPG- Diesel trong động cơ hai nhiên liệu. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Xuân. HN khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.. Năm 2006. (Dec 31 2010 2:30PM)
[57]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm hệ số bức xạ nhiệt của ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Huỳnh Bá Vang, Lê Văn Lữ
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3-4. Năm 2006. (Dec 31 2010 2:30PM)
[58]Tham luận: Một số kết quả bước đầu nghiên cứu sử dụng hỗn hợp xăng và cồn cho xe gắn máy. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Quang Đồng. HN KH Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Năm 2005. (Dec 31 2010 2:30PM)
[59]Tham luận: Tính toán bức xạ bồ hóng trong ngọn lửa Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Ngọc Linh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2005.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[60]Tham luận: Phân tích sự hình thành bồ hóng trong ngọn lửa cháy khuếch tán. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Văn Lữ, Nguyễn Ngọc Linh. Hội nghị Khoa học Viện Cơ học Việt Nam.. Năm 2004. (Dec 31 2010 2:30PM)
[61]Tham luận: Một số kết quả nghiên cứu sử dụng LPG trên động cơ Diesel. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Huỳnh Bá Vang, Lê Minh Xuân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu HNKH Đại học Đà Nẵng lần 3.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2004.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[62]Tham luận: Tính toán tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phần mềm FLUENT. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Dương Việt Dũng, Nhan Hồng Quang. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc. Năm 2004. (Dec 31 2010 2:30PM)
[63]Tham luận: Sử dụng nhiên liệu LPG trên xe gắn máy và xe bus cỡ nhỏ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Văn Tụy, Hồ Tấn Quyền . HN Khoa học và công nghệ Đăng kiểm Việt Nam. Năm 2004. (Dec 31 2010 2:30PM)
[64]Tham luận: Động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Dương Việt Dũng, Phan Minh Đức. Hội thảo Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp trong các trường đại học, Tp HCM. Năm 2003. (Dec 31 2010 2:30PM)
[65]Tham luận: Mô hình sự hình thành NOx trong buồng cháy động cơ Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hoá lí và hoá lý thuyết
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2001.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[66]Bài báo: Một số kết quả thực nghiệm trên xe máy sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng LPG. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Tấn Quyền
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 5. Năm 2000. (Dec 31 2010 2:30PM)
[67]Bài báo: Tính toán nồng độ NOx trong buồng cháy động cơ Diesel phun gián tiếp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Tế. Tạp chí Khoa học Công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật. Số: 21. Năm 1999. (Dec 31 2010 2:30PM)
[68]Bài báo: Mô hình tính toán giai đoạn cháy khuếch tán trong động cơ Diesel phun gián tiếp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng. Tập san khoa học Đại học Đà nẵng. Số: 6. Năm 1999. (Dec 31 2010 2:30PM)
[69]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến nồng độ NOx trong khí xả động cơ Diesel phun gián tiếp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Tế. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 6. Năm 1998. (Dec 31 2010 2:30PM)
[70]Bài báo: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tính kinh tế và mức độ phát sinh NOx của động cơ 4VD 14.5/12 1SRW. Tác giả: Bùi Văn  Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Tế. Tạp chí Giao thông vận tải
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 8. Năm 1998.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[71]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến sự tạo thành các chất ô nhiễm trong động cơ 4VD 14,5/12 _ 1SRW. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 5 . Năm 1998.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[72]Bài báo: Bồ hóng trong khí xả động cơ Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Tế . Tạp chí Giao thông vận tải.. Số: 2-3. Năm 1996. (Dec 31 2010 2:30PM)
[73]Bài báo: Chọn chế độ sử dụng động cơ hợp lý nhằm giảm bồ hóng. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Thông báo khoa học Đại học Đà nẵng. 1/1996.
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1. Năm 1996.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[74]Tham luận: Tính toán nồng độ nhiên liệu và ô xy trong ngọn lửa Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Tế. Hội nghị khoa học Trường ĐHBK Hà Nội. Năm 1996. (Dec 31 2010 2:30PM)
[75]Bài báo: Góp phần nghiên cứu qui trình thử các chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Giao thông vận tải.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 7. Năm 1995.
(Dec 31 2010 2:30PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effects of Ethanol Addition to LPG and Gasoline on Emissions of Motorcycle Engines Operating Under Urban Conditions. Authors: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Bùi Thi Minh Tu, Bui Van Tan. GMSARN International Journal. No: Vol 14 (2020). Pages: 185-194. Year 2020. (Mar 26 2020 8:42AM)
[2]Article: A Simulation of Effects of Compression Ratios on the Combustion in Engines Fueled With Biogas with Variable CO2 Concentrations. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung. Int. Journal of Engineering Research and Application. No: Vol. 3, Issue 5, Sep-Oct 2013. Pages: 516-523. Year 2013. (Oct 22 2013 3:21PM)
[3]Article: Moisture diffusion in composite sandwich plate: Modeling and experiment. Authors: Tran Van Luan, Tran Thanh Hai Tung. Proceedings of The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics - 14ACFM
marriage affairs open i want an affair
. No: Volum 2. Pages: 910 - 914. Year 2013.
(Oct 22 2013 3:34PM)
[4]Presentations: Simulation and experimental studies of perfomance of biogas-fueled 110cc motorcycle engines . Authors: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Nguyen Van Dong. The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical. Pages: 182-190. Year 2012. (Feb 14 2012 5:34PM)
[5]Presentations: Motorcycle fueled by compressed biogas. Authors: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng. Hội thảo quốc tế IFOST 09, Tp HCM. Year 2009. (Dec 31 2010 2:30PM)
[6]Presentations: Biogas – Petrolium conversion kit for stationary engine. Authors: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm
marriage affairs open i want an affair
. International Workshop on Automotive Technology, Engine and Alternative Fuel, HCMUT. Year 2008. (Dec 31 2010 2:30PM)
[7]Presentations: Study of Soot Formation in Turbulent Diffusion Flames by Visioscope. Authors: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Văn Lữ, Nguyễn Ngọc Linh . Hội nghị Quốc tế công nghệ ô tô ICAT ‘05 Hà Nội.. Year 2005. (Dec 31 2010 2:30PM)
[8]Presentations: Temperature distribustion and soot formation analysis in pre-chamber of Mazda WL engine by AVL Visioscope. Authors: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Xuân Mai, Nguyễn Ngọc linh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Internationnal Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania. Pages: 19-22. Year 2004. (Dec 31 2010 2:30PM)
[9]Presentations: LPG for Motorcycles. Authors: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Hội nghị Quốc tế công nghệ ô tô ICAT ‘02
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Year 2002.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[10]Presentations: Designing and Manufacturing a Small Power Stirling Engine. Authors: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Sỹ Xuân Diệu . Hội nghị Quốc tế công nghệ ô tô ICAT “02 Hà Nội. Year 2002. (Dec 31 2010 2:30PM)
[11]Presentations: Using LPG for Motor. Authors: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Tấn Quyền. Hội nghị Quốc tế công nghệ ô tô ICAT ‘ 99. Hà Nội. Year 1999. (Dec 31 2010 2:30PM)
[12]Presentations: Calculation of Combustion and NOx Formation in Indirect injection Diesel Engine. Authors: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Trần Văn Tế . Hội nghị Quốc tế công nghệ ô tô ICAT ‘ 99. Hà Nội. Year 1999. (Dec 31 2010 2:30PM)
[13]Presentations: On The Criteria Limit and Testing Cycle for Pollution Control of Exhaust Gas Automobile. Authors: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Hội nghị Quốc tế công nghệ ô tô ICAT’ 96, Hà Nội.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 1996.
(Dec 31 2010 2:30PM)
[14]Presentations: Appropriate Operation regime of Internal Combustion Engine for Soot Control. Authors: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga. Hội nghị Quốc tế công nghệ ô tô ICAT’96.
marriage affairs open i want an affair
. Year 1996.
(Dec 31 2010 2:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn