Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ứng dụng hồi lưu khí thải trên đường nạp của động cơ nén cháy sử dụng LPG/diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Phụng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2014; Số: ISN-1859-4182;Từ->đến trang: 415-423;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hồi lưu khí thải (EGR) là giải pháp kỹ thuật hiệu quả nhất nhằm giảm nồng độ khí thải NOx ở động cơ đốt trong; tuy nhiên, khi áp dụng EGR độ bền động cơ bị ảnh hưởng. Khi sử dụng LPG cho các phương tiện giao thông, nhất là làm nhiên liệu cho động cơ nén cháy thì hiện tượng kích nổ dễ xảy ra khi tăng tải hay hoạt động ở tốc độ cao, sẽ giảm khả năng cung cấp LPG. Trong bài báo này, các kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy EGR kết hợp hệ thống tự động cung cấp hỗn hợp nghèo LPG - không khí không chỉ giải quyết việc tăng lượng LPG cung cấp mà còn hạn chế hiện tượng kích nổ. Hồi lưu 12% khí thải kết hợp phun khí LPG vào đường nạp động cơ hoạt động ổn định ở chế độ tải thấp. Kết quả này làm cơ sở cho việc nghiên cứu ứng dụng LPG trên động cơ nén cháy, góp phần đa dạng hóa nguồn nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Từ khóa: Hồi lưu khí thải; Động cơ hai nhiên liệu; Kích nổ; Phát thải NOx
ABSTRACT
Exhaust gas recirculation (EGR) is a technique solution available for reducing NOx emissions in internal combustion engines. However, the application of EGR can also affect engine durability. When using LPG for vehicles, especially as fuel for the compression ignition engines (CIE), the knocking phenomena likely to occur when the load increases or the high speed operates, limited availability LPG supply. In this paper, the results of experimental studies showed that EGR incorporating automated systems provide mixed poverty of LPG-air are not only solved the increase LPG supply but also availability to limit knocking phenomenon. EGR with 12% combined LPG gas being injected into the inlet manifold, the WL-Turbo engine operated stably in low load mode. This result is the basis for the applied to research LPG on CIE, contributing to the diversification of fuel sources and reducing environmental pollution. Keywords: Exhaust gas recirculation; Dual fuel engine; Knocking; NOx emission.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn