Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng phần mềm AVL Boost mô phỏng tính toán các chế độ hoạt động trên động cơ sử dụng nhiên liệu kép (LPG - Diesel)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Trần Thanh Hải Tùng
Nơi đăng: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2014; Số: ISN-1859-4182;Từ->đến trang: 174-183;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của thông số của bộ điều khiển điện tử (ECU) trong việc tối ưu hóa các chế độ hoạt động trên động cơ nén cháy sử dụng với nhiên liệu kép (LPG-Diesel) ở các tỉ lệ nhiên liệu khác nhau bằng cách mô phỏng máy tính. Để đạt được mục tiêu này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một mô hình động cơ 4 xilanh phần mềm AVL Boost có ECU điều khiển kim phun nhiên liệu LPG và Diesel theo các tỉ lệ bằng cách sử dụng bản đồ cung cấp nhiên liệu ở chế độ sử dụng nhiên liệu kép (LPG – Diesel). Kết quả nghiên cứu mô phỏng máy tính đã tối ưu hóa các thông số phun nhiên liệu LPG và Diesel bằng ECU trong quá trình đốt cháy hỗn hợp LPG – Diesel các tỉ lệ khác nhau. Hiệu suất động cơ được đánh giá dựa trên hiệu suất nhiệt thu được từ quá trình đốt cháy nhiên liệu trong quá trình mô phỏng. ECU sẽ điều khiển thông số thời gian phun LPG và Diese để tăng nhiệt lượng phát ra trong quá trình cháy của động cơ. Từ khóa: Điều khiển điện tử (ECU), tỉ lệ phát nhiệt, áp suất xilanh, thời gian bắt đầu phun, mô phỏng máy tính, nhiên liệu kép.
ABSTRACT
This paper study the influence of parameters in the electronic control unit ECU on the functional optimization of a compression ignition engine fuelled with dual fuel (LPG – Diesel) in various concentrations by computer simulation. To obtain this objective a model in the AVL Boost software for 4 cylinder engine has been made, was implemented an element ECU with fuel injection control by loading the input maps (LPG – Diesel) on each drive channel. Following the computer simulations was studying the optimization of fuel injection by ECU parameters to obtain the same results from the combustion process for each type of dual fuel (LPG – Diesel) use. Engine performance was evaluated based on the quantity of heat released obtained from the combustion process in the cylinder, comparing the properties of mixtures of fuels used in the simulation. To increase the quantity of heat released from the combustion process was commissioned by ECU parameters increasing the quantity of fuel injected with increasing the dual fuel (LPG – Diesel) component quantity by enlarging the injection time.Keywords: Electronic control unit, rate of heat release, cylinder pressure, starts of injection, computer simulation and dual fuel.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn