Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,056,576

 Mô phỏng quá trình cháy động cơ Vikyno RV125-2 sử dụng nhiên liệu kép CNG-Diesel bằng phần mềm Fluent
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Huỳnh Phước Sơn, Nguyễn Đình Quý
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 5(90).2015;Từ->đến trang: 105-109;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tính toán mô phỏng quá trình cháy động cơ Vikyno RV125-2 sử dụng nhiên liệu kép CNG-Diesel bằng phần mềm FLUENT 6.3. Kinh nghiệm mô phỏng này có thể được áp dụng trên các loại động cơ diesel khác khi chuyển đổi thành động cơ nhiên liệu kép CNG-diesel. Kết quả mô phỏng đã chỉ ra được sự biến thiên của các thông số áp suất, nhiệt độ, nồng độ CH4, O2, CO trong quá trình cháy. Kết quả này giúp cho việc định hướng thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển cung cấp nhiên liệu kép CNG-diesel trên mô hình thực nghiệm. Nghiên cứu này cũng có ý nghĩa cho phép giảm bớt các thử nghiệm phức tạp, giảm chi phí cũng như tiết kiệm thời gian thử nghiệm. Kết quả so sánh với thực nghiệm cho thấy sự phù hợp giữa mô phỏng và thực nghiệm khẳng định tính chính xác và khoa học trong nghiên cứu. Từ khóa – Động cơ Vikyno RV125-2; khí thiên nhiên nén (CNG); nhiên liệu kép CNG-diesel; Hệ thống common rail; Fluent.
ABSTRACT
This paper presents the results of computational studies simulating combustion engine Vikyno RV125-2 use CNG-diesel dual fuel using FLUENT 6.3 software. Experience this simulation can be applied on all kinds of other diesel engines converted to dual-fuel CNG-diesel. The simulation results have shown the variation of the parameters pressure, temperature, concentration of CH4, O2, CO during combustion. This result helps to orient the design, manufacturing control system provides dual-fuel CNG-diesel in experimental models. This study also allows significant reduction in test complexity, reduce costs and save time trial. The results compared with experiments show that the agreement between simulation and experiment confirm the accuracy and scientific research. Key words - Vikyno RV125-2; CNG; dual fuel CNG-diesel; CRDi;Fluent.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn