Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,458

 Ảnh hưởng của các thông số vận hành đến quá trình cháy động cơ Vikyno RV125 sử dụng nhiên liệu kép CNG-Diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Nguyễn Đình Quý
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 5 (Tập 1)
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ISBN-978-604-73-3690-6;Từ->đến trang: 434-442;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số vận hành (góc phun sớm, độ đậm đặc hỗn hợp, tốc độ động cơ) đến quá trình cháy của động cơ VIKYNO RV125 sử dụng nhiên liệu kép CNG-diesel bằng phần mềm tính toán động lực học lưu chất FLUENT. Kết quả tính toán mô phỏng cho thấy trong điều kiện động cơ vận hành ở tốc độ 2000 vòng/phút thì góc phun sớm tối ưu là 200 (BTDC), khi đó công chỉ thị của chu trình là lớn nhất; đồng thời khi tăng độ đậm đặc của hỗn hợp hàm lượng CO sinh ra sẽ tăng cao; tính toán mô phỏng cũng cho thấy công chỉ thị động cơ giảm khi tốc độ động cơ tăng. Kết quả đạt được là cơ sở cho việc định hướng nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển cung cấp nhiên liệu kép CNG-diesel trên mô hình thực nghiệm. Nghiên cứu này cũng có ý nghĩa cho phép giảm bớt các thử nghiệm phức tạp, giảm chi phí cũng như tiết kiệm thời gian thử nghiệm.
ABSTRACT
The paper represents the research results about the effects of operation parameters such as advance injection angle, fuel-air mixture , engine speeds on combustion of VIKYNO RV125 engine which uses dual fuel CNG-diesel by computational fluid dynamics FLUENT software. The calculating and simulating results show that the optimal advance injection angle is about 200 (BTDC) for engine speed at 2000 rpm and it has maximum indicated mean effective pressure (IMEP). When we increase mixture to rich ratio, amount of CO is also high. The calculating and simulating also show that the engine performance will decrease when engine speeds are increased. The paper results are basic for researching, designing and manufacturing fuel system which is controled and provided dual fuel CNG-diesel on the experimental model. This study also allows reduce complexity, costs and save time for engine testing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn