Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế - chế tạo bộ chế hòa khí LPG cho động cơ đánh lửa cưỡng bức kéo máy phát điện cỡ nhỏ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Hoàn Vũ
Nơi đăng: Tạp chí KHCN ĐHĐN; Số: 11(96).2015 Quyển 1;Từ->đến trang: 67-71;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng LPG cho động cơ đốt trong là một vấn đề được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học cũng như các hãng sản xuất động cơ, ô tô. Việc ứng dụng sử dụng LPG trên các động cơ kéo máy phát điện cỡ nhỏ cũng mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế bộ chế hòa khí cung cấp LPG cung cấp hỗn hợp LPG-không khí cho động cơ đánh lửa cưỡng bức kéo máy phát điện giúp cho động cơ làm việc hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là giảm lượng khí thải ô nhiễm. Tiêu hao nhiệt lượng ở mức tải nhỏ và trung bình của máy phát giảm từ 5,3-8,9% so với khi dùng xăng A92. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng cho các mẫu máy phát điện cỡ nhỏ hiện đang sản xuất và sử dụng tại Việt Nam.
ABSTRACT
The usage of LPG for internal combustion engine is a concerned issue and studied by scientists as well as motor and engine manufacturers. The application of LPG based on small size generator make a significant meaning. This journal shows that the usage of LPG carburetors provides LPG and air mixture for spark ignition engine draw a generator to help engine work effectively, brings a lot of economic and technological benefit, especially, it helps to reduce polluted air emission. Heat consumption in the small and medium load of generators decreases from 5.3 to 8.9% compared to using A92. This result can use for all model small size generator manufacture and using in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn