Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ CNG/diesel đến các đặc tính của động cơ VIKYNO RV125 sử dụng nhiên liệu kép CNG-diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015; Số: ISBN-978-604-913-473-9;Từ->đến trang: 846-854;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để đánh giá hiệu quả sử dụng nhiên liệu CNG trên động cơ sử dụng nhiên liệu kép CNG-diesel, việc đánh giá ảnh hưởng của tỉ lệ CNG-diesel đến các đặc tính của động cơ là cần thiết. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu các đặc tính kỹ thuật của động cơ VIKYNO RV125 sử dụng nhiên liệu kép thông qua việc đo đạc áp suất cháy, moment, công suất và mức độ phát thải của động cơ khi thay đổi tỷ lệ sử dụng CNG-diesel (CNG thay đổi từ 20÷70%). Kết quả thực nghiệm cho thấy tùy theo chế độ tải trọng và tốc độ động cơ, việc điều chỉnh tỷ lệ CNG/diesel thay đổi phù hợp sẽ giúp động cơ hoạt động ổn định, công suất được bảo toàn và điều kiện phát thải là tốt nhất. Đây là cơ sở cho việc xây dựng bản đồ tỷ lệ CNG-diesel (engine map) cho động cơ sử dụng nhiên liệu kép, góp phần nghiên cứu, ứng dụng nguồn nhiên liệu sạch CNG trên các động cơ nén cháy có tỷ số nén cao. Từ khóa: VIKYNO RV125, CNG-diesel, khí phát thải.
ABSTRACT
To evaluate the effectiveness of using CNG on dual fuel CNG-diesel engine, assess the impact of the rate of CNG/diesel to the characteristics of the engine is necessary. This paper presents the research results of the characteristics of the VIKYNO RV125 engine which uses dual fuel by measuring the combustion pressure, torque, power and emission of the engine when proportion of using CNG/diesel was changed (CNG changed from 20÷70 %). Experimental results show that depending on the load and engine speed, the adjusted rate of CNG/diesel appropriate will help the engine operate stability, the power is conserved and emissions conditions. These research results are fundamental for making the map of CNG/diesel rate (engine map) for engines using dual fuel, contributing to the research and apply of CNG on high compression ratio internal combustion engines. Keywords: VIKYNO RV125, CNG/diesel rate, emission.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn