Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số điều khiển phun khí hoá lỏng đến hiệu suất và khí thải của động cơ diesel với nhiên liệu kép (LPG - Diesel)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Van Long Giang, Do Van Dzung, Tran Thanh Hai Tung, Duong Trong Chung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật; Số: 35A (01/2016);Từ->đến trang: 18-24;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thông số điều khiển phun khí hoá lỏng (LPG) trên đường ống nạp của động cơ Diesel đến hiệu suất và khí thải. Động cơ được cải tạo chuyển đổi để xác định thành phần LPG tốt nhất cho hoạt động với nhiên liệu kép, để cải thiện chất lượng khí thải trong khi duy trì hiệu suất nhiệt cao so với một động cơ diesel thông thường. Hệ thống phun LPG điều khiển bằng điện tử kiểm soát lưu lượng khí hóa lỏng (LPG) cung cấp cho động cơ được nghiên cứu, chế tạo phục vụ cho mục đích trên.Kết quả thử nghiệm trên động cơ khi thay đổi tỷlệ hỗn hợp của Diesel và LPG ở các chế độ tải khác nhau ở tốc độ 1500 v/p. Kết quả giá trị tối ưu của hiệu suất nhiệt (BTE) và hiệu suất tiêu thu nhiên liệu (BSFC) cải thiện khoảng 31% ở mức tỉ lệ Diesel-LPG (68% - 32%) so với động cơ khi chạy 100% Diesel khi đầy tải và lượng khí thải ở chế độ này giảm cụ thể là NOx, CO2, Độ mờ khói giảm (30%, 48% và 29%). Sau thực nghiệm có kết quả thực nghiệm một bộ điều khiển Diesel-LPG đã được chế tạo để điều khiển hiệu suất tốt nhất nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm do khí thải sinh ra. Từ khóa: Nhiên liệu kép, tiêu thụ nhiên liệu, động cơ, khí hoá lỏng, LPG.
ABSTRACT
This paper presents the effect of LPG injection control parameters on performance and emission for dual fuel diesel. The engine has been modified to determine the best LPG composition (ratio) for dual fuels to improve the emission quality while maintaining high thermal efficiency in comparison with the conventional diesel engine. A LPG electronic injection system controls the flow of liquefied petroleum gas (LPG) to manifold has been designed and manufactured for the above mentioned purpose.The experimental results have been obtained on various Diesel-LPG modes at different loads at constant speed (1500 rpm). Compared to 100% Diesel at full load, the optimum value of Brake Thermal Efficiency (BTE) and Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) were observed to improve by 31% with (68%-32%) Diesel-LPG mode. Exhaust gas emissions; namely NOX, CO2 and Smoke reduced by 30%, 48% and 29% at full load respectively with the use of (68%-32%) Diesel-LPG mode. After scrutinizing the results, a Dual fuel Diesel - LPG controller was developed for optimizing the performance on different operating conditions. With Diesel - LPG controller, it was possible to maximize fuel economy along with minimizing emission pollutants. Keyword: dual fuel, fuel consumption, engine, LPG.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn