Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thực nghiệm hệ thống điều khiển nhiên liệu cho động cơ sử dụng nhiên liệu kép LPG - Diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Trần Thanh Hải Tùng
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19; Số: ISSN: 1859 - 4182;Từ->đến trang: 164-173;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc nghiên cứu phát triển và ứng dụng các loại nhiên liệu thay thế đang là xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường. Trong đó, khí hóa lỏng (LPG) được xem là một trong các nhiên liệu thay thế đầy hứa hẹn cho động cơ đốt trong, đặc biệt là động cơ diesel. Bài báo này trình bày nghiên cứu thực nghiệm hệ thống điều khiển nhiên liệu được lắp đặt trên động cơ diesel Toyota 3C-TE để đánh giá đặc tính kỹ thuật và phát thải khi động cơ sử dụng nhiên liệu kép LPG-Diesel với các tỷ lệ thay thế LPG khác nhau. Kết quả thực nghiệm cho thấy, động cơ sử dụng nhiên liệu kép LPG-Diesel đạt 98,5% mô men cực đại và 85% công suất cực đại, mô men và công suất trung bình của động cơ giảm nhưng không đáng kể so với trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu diesel, mức LPG thay thế có thể đạt tới 40%. Khi động cơ sử dụng nhiên liệu kép độ khói giảm ở tất cả các chế độ, CO và HC tăng nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn EURO II, lượng giảm NOx là 6,7%, độ khói giảm trên 77% ở chế độ thay thế 40%.
ABSTRACT
Research, development and application of alternative fuels are tendency of many countries to ensure energy security and reduce environmental pollution. In particular, the Liquefied Petroleum Gas (LPG) is an alternative fuel with promising for internal combustion engines, especially diesel engines. This paper presents an experimental research on fuel control system which is installed on the diesel Toyota 3C-TE to assess the technical characteristics and emissions when the engine using dual fuel LPG-Diesel with different ratio of LPG. The experimental results show that the engine running dual fuel LPG-Diesel reached 98.5% maximum moment and 85% maximum power. Average torque and average power was reduced but not significantly compared to the case of engine using 100% diesel. The percentage of alternative LPG fuel could be reached by 40 %. For engine using dual fuel, the smoke reduces in all operating modes while CO, HC emissions slightly increase but still in the range of EURO II standard. NOx emission is reduced 6.7 %, smoke is decreased more than 77 % at mode 40 % LPG.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn