Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,718

 Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ cung cấp LPG thay thế đến các đặc tính của động cơ diesel sử dụng nhiên liệu kép (LPG – Diesel)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Trần Thanh Hải Tùng
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2017; Số: ISBN-978-604-73-6070-3;Từ->đến trang: 253-263;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu sử dụng các loại nhiên liệu thay thế đang là xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường. Trong đó, khí hóa lỏng (LPG) được xem là một trong các nhiên liệu thay thế đầy hứa hẹn cho động cơ đốt trong, đặc biệt là động cơ diesel. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ cung cấp nhiên liệu LPG thay thế của động cơ Diesel 3C- TE đến hiệu suất và phát thải khi sử dụng nhiên liệu kép LPG – Diesel. Đã nghiên cứu và chế tạo thành công hệ thống điều khiển điện tử phối hợp cung cấp tỷ lệ LPG – Diesel phù hợp khi chuyển đổi động cơ Diesel sang sử dụng nhiên liệu kép (LPG – Diesel). Kết quả thực nghiệm cho thấy, động cơ sử dụng nhiên liệu kép LPG - Diesel đạt 98,5% mô men cực đại và 85% công suất cực đại, mô men. Tỷ lệ LPG thay thế lớn nhất đạt 40% ở toàn tải. Đồng thời, độ mờ khói giảm ở tất cả các chế độ, các chỉ số phát thải CO và HC đều tăng, lượng giảm NOx là 6,7%, độ mờ khói giảm trên 77% ở chế độ thay thế 40% so với động cơ sử dụng hoàn toàn nhiên liệu Diesel.
ABSTRACT
Study the use of alternative fuels is the general trend of many countries around the world to ensure energy security and reduce environmental pollution. In particular, the Liquefied Petroleum Gas (LPG) is an alternative fuel with promising for internal combustion engines, especially diesel engines. This paper presents results of research the influence of the ratio of supply of LPG alternative fuel of Diesel 3C-TE performance and emissions when using LPG dual Fuel (LPG-Diesel). Successful research and development of electronic control system to provide LPG-Diesel ratio suitable for converting diesel engine to dual fuel (LPG-Diesel). The experimental results showed that the engine uses dual fuel (LPG – Diesel) reached 98,5% of maximum torque and maximum power of 85%, torque. LPG replacement rate reached 40% in the largest full-load. At the same time, reduce the opacity of smoke in all modes, the indicators CO and HC emissions are increased, the amount of NOx reduction of 6,7%, the opacity of smoke reduction of 77% in the replacement mode 40%, compared to when using diesel fuel completely.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn