Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,996

 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP SUẤT CUỐI KỲ NÉN ĐẾN CÔNG SUẤT VÀ SUẤT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL MÁY CHÍNH TÀU CÁ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Đức Tuấn, Trần Thanh Hải Tùng, Mai Đức Nghĩa
Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số: 7-2019;Từ->đến trang: 14-20;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đối với động cơ diesel ngoài các thông số của hệ thống phun nhiên liệu ảnh hưởng đến quá trình hình thành hỗn hợp cháy thì áp suất cuối kỳ nén tại thời điểm phun nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến cấu trúc tia phun, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến các thông số làm việc của động cơ. Khi áp suất cuối kỳ nén giảm, công suất động cơ giảm dẫn đến gia tăng suất tiêu hao nhiên liệu. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên động cơ diesel tàu cá 4CHE -Yanmar chỉ cho thấy, khi áp suất cuối kỳ nén giảm so với tiêu chuẩn khoảng 14% thì công suất giảm 15,08%, suất tiêu hao nhiên liệu tăng 17,77%.
ABSTRACT
For diesel engines, apart from the effects of the parameters of fuel injection system on the formation combustion mixture process the pressure of the end compression stroke at fuel injection timing also affects the spray structure. This, therefore, has a direct effect on the operating parameters of the diesel engine. When the pressure of the end compression stroke reduces, the engine power decreases, resulting in an increase in specific fuel consumption. The results of the experimental research on 4CHE-Yanmar diesel engines show that when the pressure of the end compression stroke reduces 14% lower than the standard, the engine power decreases to 15.08%, and the specific fuel consumption increases to 17.77%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn