Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,478

 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của áp suất cuối kỳ nén đến phát thải khí xả của động cơ diesel máy chính tàu cá
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đức Tuấn Hồ*; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 1, 2020;Từ->đến trang: 31;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của áp suất cuối kỳ nén đến nồng độ phát thải bồ hóng và NOx trên động cơ diesel, làm cơ sở xây dựng bộ thông số chẩn đoán đánh giá tình trạng kỹ thuật động cơ trong quá trình sử dụng. Đối với động cơ diesel, áp suất cuối kỳ nén tại thời điểm phun nhiên liệu có liên quan trực tiếp đến cấu trúc tia phun dẫn đến thay đổi quá trình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu, do đó ảnh hưởng đến hai loại phát thải của động cơ là bồ hóng và NOx. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên động cơ diesel tàu cá 4CHE -Yanmar cho thấy, áp suất cuối kỳ nén giảm so với tiêu chuẩn khoảng 14% thì phát thải bồ hóng tăng 36,43%, đồng thời phát thải NOx giảm 22,58%.
ABSTRACT
The paper presents the results of experimental research on the effect of pressure of the end of compression stroke on concentration of soot and NOx on diesel engines, as a basis for building a set of diagnostic parameters to assess engine technical condition in use. For diesel engines, pressure of the end compression stroke at fuel injection timing directly inter-depends on spray structure leading to change of the formation combustion mixture process and burning fuel, thus affecting two types of engine emissions which are soot and NOx. Experimental research results on 4CHE-Yanmar diesel engines show that, pressure of the end compression stroke is reduced 14% lower than standard, thus soot emissions increases 36,43%, However NOx emissions decreases 22,58%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn