Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,331

 Effects of Ethanol Addition to LPG and Gasoline on Emissions of Motorcycle Engines Operating Under Urban Conditions
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Bùi Thi Minh Tu, Bui Van Tan
Nơi đăng: GMSARN International Journal; Số: Vol 14 (2020);Từ->đến trang: 185-194;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The paper presents the effects of ethanol addition to LPG or gasoline on CO and NOx emissions of motorcycle engines operating under urban conditions. Compression ratio, engine speed, advance ignition timing and ethanol content in the fuel mixtures have been taken into account. The addition of ethanol to LPG or gasoline reduces the emission of CO and NOx as compared to the sole fuels. At a given ethanol content, ethanol-LPG fueling mode produces less CO and NOx concentrations than those of ethanol-gasoline fueling mode. The increase of the compression ratio results in a decrease of CO concentration but an increase of NOx concentration. Effects of compression ratio on CO, NOx emission becomes moderate with an increase of ethanol content. The higher is the loading regime, the higher is the CO emission but the lower is the NOx emission. At a fixed advance ignition angle, the higher engine speed results in a higher CO concentration but a lower NOx concentration. At any given engine speed, the CO emission is reduced but the NOx emission is increased with early ignition timing. Motorcycle engine fueled with ethanol-LPG, operating at speed in range 4000-5000 rpm is optimal for pollutant emission control.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn