Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,298

 Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong sản phẩm cháy khuếch tán nhiên liệu biogas
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT; Số: 80;Từ->đến trang: 107-112;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình cháy khuếch tán của nhiên liệu biogas được tính toán mô phỏng bằng phần mềm
FLUENT. Biogas sau khi lọc H2S được cung cấp vào buồng đốt với lưu lượng cố định 0,03kg/s. Thành phần hỗn hợp được điều chỉnh bằng cách thay đổi lưu lượng không khí. Kết quả cho thấy các thông số vận hành không cho phép giảm đồng thời nồng độ NOx và bồ hóng trong không gian buồng đốt. Tuy nhiên nồng độ các chất ô nhiễm này trong khí thải đạt giá trị tối ưu ứng với =0,8
ABSTRACT
The diffusion combustion of biogas fuel is simulated by CFD code FLUENT. After treating H2S,
biogas is supplied to experimental combustion chamber with constant mass flow of 0.03kg/s. The
equivalent ratio of the mixture is adjusted by changing mass flow of air. The results show that
operating parameters can not provide a simultaneous reduction of NOx and soot concentrations in
space of combustion chamber. However their concentrations in exhaust gas can be reduced to optimal
values with =0,8
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn