Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,895

 Ảnh hưởng của CO2 đến quá trình cháy dual fuel của biogas trong buồng cháy đẳng tích hình cầu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải; Số: 8/2011;Từ->đến trang: 30 - 33;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ảnh hưởng của CO2 đối với quá trình cháy nhiên liệu biogas trong động cơ dual fuel được mô phỏng bằng phần mềm FLUENT trong không gian 3D của buồng cháy đẳng tích hình cầu đánh lửa tại tâm. Kết quả cho thấy trong động cơ có tỉ số nén 15, nhiệt độ cháy trung bình cực đại của nhiên liệu biogas chứa 80% CH4 và 20% CO2 thấp hơn giá tương ứng của methane khoảng 200K. Tốc độ cháy của nhiên liệu biogas này chỉ bằng khoảng 50% tốc độ cháy của methane trong cùng điều kiện.
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn