Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,959

 Tính toán mô phỏng góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ xe gắn máy 110cc chạy bằng biogas
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông,Lê Xuân Thạch
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 7(48)2011;Từ->đến trang: 10-19;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Biogas là nhiên liệu tái sinh được sản xuất từ chất thải hữu cơ, sau khi lọc các tạp chất có hại, đặc biệt là H2S, biogas có thể dùng làm nhiên liệu cho động cơ như khí thiên nhiên. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu quá trình cháy của động cơ xe gắn máy 110cc sử dụng biogas nén ở áp suất 50 bars. Quá trình cháy biogas trong động cơ được mô phỏng dựa trên nền phần mềm động lực học chất lỏng FLUENT với mô hình rối k-e và mô hình cháy hòa trộn trước cục bộ trong đó tốc độ màng lửa chảy tầng được xác định theo thành phần khác nhau của nhiên liệu chứa CH4 và CO2. Kết quả cho thấy khi động cơ chạy với nhiên liệu biogas chứa 80% thể tích methane, góc đánh lửa sớm tối ưu dao động từ 20 độ đến 36 độ ứng với tốc độ động cơ thay đổi từ 3000 vòng/phút đến 9000 vòng/phút.
ABSTRACT
Biogas is a renewable fuel produced from organic waste, after being filtered from harmful impurities such as H2S, biogas can be used as fuel for engines like natural gas. The present paper presents some results of studying of combustion in an 110cc engine of motorcycle fueled with compressed biogas at 50 bars pressure. The simulation of biogas combustion in engine is based on fluid dynamic software FLUENT with turbulence model k-e and partial premixed combustion model in which laminar flame speed is determined by different concentrations of fuel contained CH4 and CO2. The results show that when the engine fueled with 80% volume fraction of methane biogas, the optimal advance ignition angle is in range of 20 to 36 degrees when engine speed varies from 3000rpm to 9000rpm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn