Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,231

 Simulation and experimental studies of perfomance
of biogas-fueled 110cc motorcycle engines
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Nguyen Van Dong
Nơi đăng: The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical; Số: ISBN: 978-604-73-0701-2;Từ->đến trang: 182-190;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The present paper presents some results of studying combustion in a biogas-fueled 110cc motorcycle engine with 60% to 80% of CH4 mol fraction contained in cylinders at 50 bars pressure. The simulation of biogas combustion in engines is based on fluid dynamic software FLUENT with turbulence model k-e and partial premixed combustion model in which the laminar flame speed is determined by different concentrations of fuel containing CH4 and CO2. The results show that when the engine is fueled with 80% volumic fraction of methane biogas, the optimal advanced ignition angle is in range of 20 to 36 degrees when the engine speed varies from 3000rpm to 9000rpm and maximal powers at difffenrent engine speeds are lower than that of gasoline case by about 20%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn