Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chế tạo hệ thống phun LPG trên đường nạp của động cơ nén cháy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng ,Nguyễn Văn Phụng
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011; Số: ISSN1859-1482;Từ->đến trang: 343-350;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) được đánh giá là nguồn nhiên liệu “sạch”có nhiều triển vọng sử dụng cho động cơ đốt trong. Tuy nhiên khi cung cấp LPG cho động cơ nén cháy hiện tượng kích nổ dễ xảy ra ngay cả ở chế độ không tải (đặc biệt khi tăng tải hay thay đổi chế độ tốc độ), dẫn đến giảm khả năng cung cấp LPG. Sử dụng hệ thống điều khiển tự động phun khí LPG trên đường nạp của động cơ nén cháy có khả năng khắc phục được kích nổ nhờ tự động cung cấp hỗn hợp LPG - không khí và kết hợp điều khiển hồi lưu khí thải. Kết quả bước đầu thử nghiệm trên động cơ Toyota 1KZ-TED cho thấy phun khí LPG vào đường nạp và thay đổi lượng nhiên liệu diesel phun mồi kết hợp hồi lưu khí thải, động cơ hoạt động ổn định với các tốc độ khác nhau ở chế độ không tải. Kết quả này làm cơ sở cho việc tổ chức điều khiển cung cấp LPG cho động cơ nén cháy, góp phần đa dạng hóa nguồn nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải.
ABSTRACT
Liquefied petroleum gas (LPG) which is considered as source of “clean” fuel has great potential for use in internal combustion engines. However, when the LPG is supplied into the intake manifold of compression ignition engines, knocking phenomena easily occur even at no-load condition (especially, increasing load or changing different speeds conditions), resulting in reduced ability to supply LPG. Using an electronic controller for LPG gas injection into the intake manifold of compression ignition engines would overcome the knocking by providing a poor LPG – air mixture and combining EGR. Initial test results on the Toyota 1KZ-TED engine show LPG gas injection into the intake manifold of compression ignition engines and changes a small amount of the pilot diesel fuel combined with EGR ensures stable operation with the different speeds at no-load condition. This result is the basis for the organization to control the LPG supply into compression ignition engines, contributing to the diversity of fuel sources and reducing environmental pollution caused by emissions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn