Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu, lắp đặt hệ thống nhiên liệu CRDI (COMMON RAIL DIESEL INJECTION) trên động cơ VIKYNO RV 125-2
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn,
Nguyễn Văn Long Giang, Phan Nguyễn Quí Tâm
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 1/2013;Từ->đến trang: 120-125;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ thống cung cấp nhiên liệu CRDI (common rail diesel injection) được điều khiển bằng điện tử có các ưu điểm lớn như: áp suất phun cao, có thể thay đổi áp suất và thời điểm phun thích hợp tùy theo các chế độ làm việc của động cơ. Điều này thích hợp cho việc sử dụng nhiên liệu diesel phun mồi để tạo tia lửa đốt cháy hỗn hợp khí CNG trong động cơ dual fuel CNG-diesel. Nhờ việc điều khiển thời điểm phun chính xác, áp suất nhiên liệu cao nên có khả năng cháy tốt, tạo ra sự mồi lửa tốt trong điều kiện cháy nghèo với một lượng nhiên liệu tiết kiệm và giảm thiểu ô nhiễm. Bài báo đề cập đến việc nghiên cứu, chế tạo hệ thống CRDI trên động cơ VIKYNO RV 125-2, thay cho hệ thống cung cấp nhiên liệu truyền thống để tạo tia phun mồi trong động cơ dual fuel CNG-diesel. Nghiên cứu này cũng có ý nghĩa đối với việc ứng dụng hệ thống nhiên liệu CRDI trên các động cơ tĩnh tại cỡ nhỏ để tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
ABSTRACT
CRDI system is electronically controlled and has many advandtages: the injection pressure is high and the timing injection could be changed to adapt to the various engine operating conditions. It helps to create the burning CNG mixture by using pilot injection in dual fuel CNG – Diesel engine. With exactly changing injection timing, high fuel pressure and atomized injection nozzle, we could increase completed burning process and strong initial ignition in lean mixture condition. It helps to decrease fuel consumption and environment polution. This article presents a research and experiment on CRDI system that is applied to VIKYNO RV 125-2. It could be replaced for conventional fuel system to provide pilot injection in dual fuel diesel. This research has a great significant meaning in terms of applying CRDI system in small stationary diesel for save fuel, increasing fuel economy, engine performance and reducing emission. cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn