Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A Simulation of Effects of Compression Ratios on the Combustion in Engines Fueled With Biogas with Variable CO2 Concentrations
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung
Nơi đăng: Int. Journal of Engineering Research and Application; Số: Vol. 3, Issue 5, Sep-Oct 2013;Từ->đến trang: 516-523;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The structure of conventional engines is maintained while they are converted to biogas- powered engines so that they can reuse petroleum as fuel when needed as before conversion. In this case the detonation problem should be treated. This paper simulates the effects of compression ratio on the combustion in the engines fueled with biogas containing different CO2 concentrations. The results show that the compression ratio strongly influences the pressures at the end of combustion processes, but it presents some effect on the final combustion temperatures and on heat release curves. With a given compression ratio of 12, the temperatures and pressures at the end of combustion in engines decrease by 473K and 2 MPa respectively; while, the molar concentration of CO2 in the fuel increases from 20% to 40%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn