Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,498

 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ số nén và thành phần biogas trong động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Tran Van Nam, Le Xuan Thach, Le Minh Tien
Nơi đăng: The 2nd International Conference on Automotive Technology, Engine and Alternative Fuels HCMUT, VNUHCM, December 4 -5, 2012
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 978-604-73-1496-6;Từ->đến trang: 129-135;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper presents the experimental study on effects of compression ratio and biogas composition to performance of spark-ignition engines. Two biogas-fueled engines, which were converted from a a ZH1115 diesel engine and a Toyota 3Y gasoline engine, feeded by biogas fuel with different CH4 concentrations were tested in this study. Engine load was produced by a FROUDE hydraulic dynamometer. In the research of biogas engine converted from a ZH1115 diesel engine, compression ratio of the original diesel engine was reduced to 14:1, 12:1 and 10:1. The simulation results fitted well with the experimental data. Optimal compression ratio for biogas-fueled spark-ignition engine was obtained at 12:1. At this optimal compression ratio, maximum engine power at 2,200 rpm can reach to the same that of the original diesel engine. Optimal ignition timing is varied from 34°CA to 42°CA before TDC. Within nominal engine speed range, engine power was increased an average of 15% when CH4 concentration increases from 60% to 78%. In case of stationary biogas-fueled spark-ignition engine converted from a Toyota 3Y gasoline engine, the results showed that the maximum engine speed was decreased. This reduction was higher with respect to lower CH4 concentration. Engine power at nominal engine speed was reduced from 20% to 30% corresponding to varying from rich biogas to poor biogas.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn