Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,185

 Nghiên cứu về mức độ công bố thông tin rủi ro trong báo cáo thường niên của các doanh nghiệp dấu khí niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm:  Lê Thị Trúc Loan; Thành viên:  
Số: T2015-04-55 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kế toán

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn