Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='Tvtinh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,537,447

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết thống kê và hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa trong nghiên cứu xây dựng biểu đồ phụ tải. Tác giả: Trần Vinh Tịnh; Huỳnh Thảo Nguyên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 7(80).2014. Trang: 63. Năm 2014.
(Oct 12 2014 11:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn