Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,204

 Ứng dụng lý thuyết thống kê và hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa trong nghiên cứu xây dựng biểu đồ phụ tải
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Vinh Tịnh; Huỳnh Thảo Nguyên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 7(80).2014;Từ->đến trang: 63;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong hệ thống điện, phụ tải có quy luật hoạt động giống nhau tạo thành một loại phụ tải gọi là thành phần phụ tải, mỗi thành phần phụ tải có thể chia nhỏ thành nhiều nhóm phụ tải khác nhau. Mục tiêu của công tác nghiên cứu phụ tải điện là xây dựng biểu đồ phụ tải các thành phần, nhóm phụ tải. Trên cơ sở lý thuyết xác suất và thống kê toán, tác giả nghiên cứu phương pháp ước lượng trực tiếp, phương pháp ước lượng tỉ lệ và ước lượng phân nhóm để xây dựng biểu đồ phụ tải của các thành phần, nhóm phụ tải trong hệ thống điện Công ty Điện lực Đà Nẵng. Đồng thời tác giả xây dựng chương trình đưa ra các kết quả bằng Microsoft Access kết nối với hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa và hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
In a power system, the load has the same operating rules constitutinge a kind of load is called the load components., Eeach component loads can be divided into many different groups loads. The objective of the load research is to build an electricity load profile of load components and, load groups. Based on the probability and statistics theory, the authors studiyes direct estimation method, ratio estimation method and stratification estimator to build the load profile of load components, load group in the power system of Da Nang Power Company based on load samples. Also, the authors build program to give the results by the Microsoft Access connect remote metering infrastructure and customer management information system (CMIS). Key words: load research; ratio estimator; direct estimator; stratification estimator; load profile; statistics.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn