Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đổi mới giáo dục Việt Nam trước thách thức thời đại
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Ánh
Nơi đăng: Tạp chí Dân tộc & Thời đại; Số: 177;Từ->đến trang: 63-66;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết khái quát vấn đề chấn hưng giáo dục nhìn từ lịch sử văn hiến dân tộc, từ đó bàn đến vấn đề đổi mới, phát triển giáo dục trước thách thức thời đại nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Essential articles revive education issues look from ethnic history and culture, which discussed the issue of innovation, development of education before challenging era to train high-quality human resources to meet requirements the period of accelerated industrialization and modernization of the country.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn