Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,916

 Về triết lý "Dĩ bất biến ứng vạn biến" của Hồ Chí Minh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Ngọc Ánh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(101).2016;Từ->đến trang: 60;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Biện chứng giữa cái bất biến và cái vạn biến là một tư tưởng quan trọng trong minh triết Hồ Chí Minh. Đó là cơ sở lý luận quan trọng giúp Hồ Chí Minh có những chủ trương, quyết sách chính trị mau lẹ nhưng lại cực kỳ chính xác, linh hoạt và khôn khéo không chỉ trong cách mạng giải phóng dân tộc mà còn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phép biện chứng giữa cái bất biến và cái vạn biến của Hồ Chí Minh là sự kế thừa, phát triển và nâng cao phép biện chứng phương Đông cổ đại trên cơ sở phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin. Việc nghiên cứu và làm rõ biện chứng giữa cái bất biến và cái vạn biến là cơ sở quan trọng trong nghiên cứu tư tưởng triết học Hồ Chí Minh và góp phần lý giải nhiều sự kiện lịch sử có tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.
ABSTRACT
The dialetics between invariables and numeous variables is a crucial thought in Ho Chi Minh’s philosophical wisdom. It is an important theoretical basis which helps Ho Chi Minh to put forward prompt but extremely accurate, versatile and clever political decisions not only in the national liberation revolution but also in the construction of socialism. Ho Chi Minh’s dialetics between invariables and numeous variables is the inheritance, development and enhancement of the dialectics of the ancient Orient based on the materialistic dialectics of Marxism - Leninism. Studying and clarifying the dialectics between invariables and numeous variables is an important foundation in the study of Ho Chi Minh’s philosophical thoughts, thereby helping to explain turning-point historical events of Vietnam’s revolution.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn