Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,854

 VAI TRÒ ĐỘNG LỰC CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HIỆN NAY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Ngọc Ánh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 2(123).2018;Từ->đến trang: 27;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin không những không phủ nhận mà còn khẳng định tính tất yếu của kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lện chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, trước thời kỳ đổi mới, do nhiều nguyên nhân, chúng ta chưa nhận thức đầy đủ vấn đề này. Sự nghiệp đổi mới, thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải thay đổi tư duy phát triển kinh tế tư nhân trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là chủ nghĩa xã hội gắn với kinh tế thị trường, trong điều kiện kinh tế tư nhân không ngừng phát triển, mở rộng và hội nhập kinh tế quốc tế. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải tạo ra sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, nhằm tạo niềm tin và điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển vì mục tiêu ích nước, lợi nhà, xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
ABSTRACT
The theory of Marxist-Leninism does not deny but confirms the inevitability of the private economy in the transitional period of socialism. However, before the Doi Moi (Innovation) period, for many reasons, we are not fully aware of this issue. The innovation of the economy, the implementation of multi-sector economic policies and the development of a socialist-oriented market economy call for a change in thinking on private economic development in socialist construction. It is socialism associated with the market economy on condition that the private economy is constantly developing, expanding and integrating into international economy. The issue now is to create a consensus within the Party and social consensus, to create confidence and conditions for the private sector to develop for the benefit of the country, of the people to build our society into a rich, strong, fair, democratic and civilized society.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn