Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Người cầm quyền theo tư tưởng pháp trị Hàn Phi và vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước ta hiện nay
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Ngọc Ánh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 59;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tư tưởng Pháp gia với đỉnh cao là học thuyết Pháp trị của Hàn Phi là học thuyết chính trị - pháp lý đặc sắc nhất thời cổ đại của Trung Quốc. Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò lịch sử là góp phần thống nhất xã hội loạn lạc của Trung Quốc cổ đại mà còn tiếp tục khẳng định những ý nghĩa tích cực đối với thực tiễn xã hội ngày nay. Những tư tưởng Pháp trị tiến bộ của Hàn Phi, bất chấp thăng trầm của lịch sử, vẫn thể hiện sức sống vượt thời gian và không gian, hành trình cùng lịch sử tư tưởng văn minh của nhân loại. Trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chúng ta có thể kế thừa, vận dụng tư tưởng về người cầm quyền trong công tác cán bộ hiện nay.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Thought Legalism is the culmination of the rule of law doctrine is the doctrine of South African politics - the best legal characteristics of ancient China. It not only successfully completed the historic role in contributing to the unified social chaos of the ancient Chinese, but also further confirmed the positive implications for social practices today. The French thought South Africa 's political progress, despite the vicissitudes of history, its vitality is beyond time and space, the historical journey ideology of human civilization. In building a law-governed state socialism, we can inherit and apply it to the ruling ideology in the current work of managing staff.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn